1392/2/8 یکشنبه
دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی
موضوع ماده 20
قانون مدیریت خدمات کشوری


1392/2/8 یکشنبه


اداره مدیریت عملکرد :هدف:
اداره مدیریت عملکرد اداره کل، نظارت و پیگیری ، انجام تحقیقات و بازرسیهای مستمر و ادواری لازم از واحدهای تابعه و واحدهای صنعتی وتولیدی در چارچوب موازین قانونی و حفظ ارزشهای
اسلامی ، ضمن راهنمایی و ارشاد ، کنترل نحوه خدمت و اجرای ضوابط و فعالیتهای حوزه ها ، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ، سلامت و ارتقاء بازدهی را در کلیه زمینه های انسانی ،طبیعی اداری مالی، برنامه ریزی و ...را به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات و ضوابط و پیشنهاد روشها و طرحهای اصلاحی محقق نماید.
 
اهم وظایف:
1- نظارت و پیگیری در کلیه واحدهای تابعه از طریق بازرسی دوره ای ، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح ضوابط و مقررات .
2 - انجام تحقیقات و بازرسی به منظور کشف نارسائیها و رسیدگی به موارد خلاف ضوابط و مقررات .
3-راهنمایی و ارشاد کارکنان با استفاده از روشهای مطلوب و اصولی ، به منظور جلوگیری از تخلفات و بهبود عملکرد و ارتقاء بازدهی.
4- کنترل مستمر از کمیت و کیفیت نحوه خدمتی کارکنان به منظور شناسایی افراد ساعی و متعهد از افراد خاطی و سهل انگار در جهت رفع تبعیض ، افزایش کارآیی و بهره وری پرسنل.
5-انجام بازرسی های ادواری و مستمر در زمینه فعالیتهای مختلف اداره کل به منظورحصول اطمینان از حسن اجرای امور .
6 - بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان اداره کل وواحدهای تابعه به منظور شناسایی افراد متعهد ، متخصص و کارآمد و ایجاد زمینه ارتقاء آنان .
7 - حفظ سلامت و ارتقاء بازدهی از طریق بازرسیهای مستمر و دوره ای مطلوب ، علمی و راهگشا .
8-رسیدگی و اعلام نظر صریح در خصوص تخلفات کارکنان حوزه های مختلف در ارتباط با وظایف محوله و متعاقباً تهیه و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی .
9-آگاهی مستمر از مقررات و تغییرات مربوطه از طریق الزام به ارسال مقررات تدوین شده توسط کلیه حوزه های ستادی
10-ضرورت آگاهی مستمر از برنامه ها و سیاست های خرد و کلان مدیریت عالیه ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، ضوابط و مقررات تدوین شده و اطلاع از هرگونه تغییرات در زمینه های مربوطه ، از طریق الزام به ارسال بموقع آنها توسط کلیه حوزه های ستادی .
11-نظارت بر نحوه اطلاع رسانی بموقع ضوابط و مقررات ملاک عمل به شهروندان با هدف تکریم ارباب رجوع .
12 - پیشنهاد طرحهای اصلاحی و رفاهی در زمینه برنامه های اجرایی و خدماتی بمنظور بهبود نظام اداری وارائه خدمات مناسب به پرسنل مجموعه.
13 - بررسی شکایتهای مرتبط واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی توام با اعلام نظر و ارائه پیشنهادات لازم و عندالزوم پاسخگویی به متقاضیان مربوطه .
14 - انجام و تکمیل تحقیقات و بررسیهای مقتضی در چارچوب وظایف محوله ، از مدیران و کارکنان ، ادارات تابعه
15 - دریافت نامه ها و شکوائیه ها ، برقراری ارتباط مناسب با شهروندان و دستگاههای اجرایی برون سازمانی . 


شرح وظایف اداره مدیریت عملکرد در حوزه رسیدگی به شکایات:
1- بررسی شکایات واصله مردمی و انجام تحقیقات و بازرسی به منظور کشف نارسائیها و رسیدگی به موارد خلاف ضوابط و مقررات.
2- ارجاع شکایات به رده های تخصصی و بازرسی و پیگیری اخذ نتیجه.
3- بررسی شکایات مردمی واصله از سامانه سامد وسازمان بازرسی واداره کل بازرسی استانداری وسازمان مرکزی و ارجاع موضوعات تخصصی به رده های مربوطه و پاسخگویی به شاکیان.
5- نظارت بر انجام بررسی های لازم به منظور پیگیری و کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.
6- انجام تحقیقات از شاکی و مسئولین مربوطه.
7- جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط با موضوعات شکایت به منظور کشف نوع خلاف.
8- اجرای دستورات و ابلاغیه های نظارتی مقام مافوق.

1392/2/8 یکشنبه


آدرس:
کرج - پل آزادگان بلوار اما رضا -
 نبش شاهد 2


تلفن:
32523116 - 026

فکس:
32522019 - 026

کدپستی اداره کرج:
3149779511

رایانامه اداره مدیریت عملکرد :
bazresi_alborz@doe.ir