نقشه مناطق تحت مدیریت :

الف: محدوده پیشنهادی شکار ممنوع طالقان:


ب: منطقه شکار ممنوع رودخانه شور اشتهارد:
 
 

مناطق تحت مدیریت :

مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست در استان البرز :
1-منطقه حفاظت شده البرز مرکزی (مدیریت بخش البرز جنوبی واقع شده در استان با اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز می باشد) .

مناطق پیشنهادی ارتقاء سطح که در دست پیگیری می باشد :


الف : مناطق چهارگانه :
1-پارک ملی پیشنهادی سوتک(در دست پیگیری)
2-منطقه حفاظت شده پیشنهادی طالقان
3-اثر طبیعی ملی پیشنهادی غار یخ مراد (در دست پیگیری)
4-اثر طبیعی ملی پیشنهادی درخت ارس شهرستانک (در دست پیگیری)
5-اثرطبیعی ملی پیشنهادی آبشار هفت چشمه آدران (در دست پیگیری)


ب: مناطق پیشنهادی شکار ممنوع :
1-منطقه شکارممنوع طالقان (در دست پیگیری )
2-منطقه شکار ممنوع رودخانه شور اشتهارد (در دست پیگیری )

منو

الف: نقشه منطقه حفاظت شده البرز جنوبی:
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::