قوانین و مقررات :

 

- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست انسانی :


- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست طبیعی:
1- قانون شکار و صید

2- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

3- تعیین‌ گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ قانون‌ شکار و صید

4- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 64 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت

5- تعیین گونه های جانوران وحشی

6-
 جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات

7- جدول واردات و صادرات حیوانات

8- خرید و فروش ، صدور و نگهداری جانوران وحشی

9- دستور العمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

10- دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

11- دستورالعمل طبیعت گردی

12- دستورالعمل مدیریت قرق های اختصاصی

13- قانون اجازه تاکسیدرمی جانوران در قبال دریافت حق الزحمه

14- قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه

16- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

17- محدودیتها و ممنوعیتها


18- مصوبه شماره 171 شورایعالی

19-
 مصوبه شماره 172 شورایعالی

 
سال 1398  سال رونق تولید