1391/8/1 دوشنبه
قوانین و مقررات :
 
-- دستورالعمل جديد مديريت سبز- سازمان مديريت و برنامه استان البرز :

1- آيين نامه بند ز- ماده 38 برنامه ششم توسعه
2- دستورالعمل و راهنمای اجرای آیین نامه نظام مدیریت سبز


- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست انسانی :


- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست طبیعی:

1- دستورالعمل نمونه برداري از گونه هاي چانوري و گياهي
2- قانون شکار و صید
3-
 آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
4- تعیین‌ گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ قانون‌ شکار و صید
5- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 64 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت
6- تعیین گونه های جانوران وحشی
7-
 جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات
8- جدول واردات و صادرات حیوانات
9- خرید و فروش ، صدور و نگهداری جانوران وحشی
10- دستور العمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی
11- دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت
12- دستورالعمل طبیعت گردی
13- دستورالعمل مدیریت قرق های اختصاصی
14- قانون اجازه تاکسیدرمی جانوران در قبال دریافت حق الزحمه
15- قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه
16- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
17- محدودیتها و ممنوعیتها

18- مصوبه شماره 171 شورایعالی
19-
 مصوبه شماره 172 شورایعالی