1392/1/27 سه‌شنبه





اقدامات زیست محیطی مورد انتظار در وضعیت (هشدار، اضطرار، بحران) از شهروندان، مسئولین دستگاههای اجرایی استان :


آدرس:
کرج - میدان طالقانی بلوار طالقانی شمالی جنب رادیو کرج .

تلفن:
32506946 - 026
32504962 - 026


فکس:
32522019 - 026

کدپستی اداره کرج:
3149779511