1391/8/8 دوشنبه

اهداف و وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز:

هدف:
   تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمراز محیط زیست بنحوی که ضمنحفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی انسان ها فراهم آید.

وظایف اساسی اداره کل:
1-  حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی استان و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست .
2- پیشگیری و ممانعت ازتخریب و آلودگی محیط زیست .
3- ارزیابی ظرفیت قابلتحمل محیط در جهت بهره وری معقول و مستمر از منابع محیط زیست .
4-  نظارت مستمر بر بهره برداری از منابع محیط زیست .
5-  برخورد فعال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلودگیهای بیش از ظرفیت قابل تحمل  محیط.
 
6-  مناطقی که دارای ویژگیهای خاص و منحصربه فرد اکولوژیک می باشند و تعیین حدودآنها
 
گونه های با ارزش خاص و نادر درحال انقراض گیاهی و جانوری و زیستگاههای آنها و روابط اکولوژیک و تعیین پراکندگیآنها.
 
7- آموزش زیست محیطی به منظور اشاعه وارتقاء سطح دانش و بینش زیست محیطی افرادجامعه برای ایجاد علاقه ، حس مسئولیت ومشارکت عمومی مردم کشور در حفاظت از محیط زیست با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی ورسانه های گروهی، تشکل های غیردولتی و بهره گیری از کلیه امکانات داخل کشور و درسطح بین المللی.
 
8-  ایجاد موزه و نمایشگاه به منظور جمعآوری و نگهداری و نمایش نمونه ها و گونه های گیاهی و جانوران وحشی با توجیه جنبههای آموزشی و تحقیقاتی آنها و تاکسیدرمی جانوران وحشی جهت  استفاده در نمایشگاه وموزه ها.