1391/8/23 سه‌شنبه

فرصتهای زیست محیطی استان البرز :
 
1- برخورداری از تنوع اقلیمی ، حیات وحش و گیاهی .
2- وجود رودخانه حفاظت شده کرج و منابع آب استان .
3- وجود کانونهای مناسب جهت توسعه صنعت گردشگری طبیعی .
4- احداث موزه تاریخ طبیعی و حیات وحش استان (در مرحله تجهیز).
5- وجود مرکز بازیافت زباله و تولید کمپوست .
6- وجود شبکه جمع آوری فاضلاب و سیستم تصفیه فاضلاب شهری .