1391/8/23 سه‌شنبه

تهدیدهای زیست محیطی استان البرز :
 
1- بوته کنی و قطع اشجار وتخریب اراضی زراعی و باغی .
2- تصرف و تخریب اراضی ملی و حفاظت شده .
3- افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و توسعه ناهمگون مراکز خدماتی و سکونت گاهها در حوزه آبریز و اراضی حفاظت شده .
4- آلودگی خاک ناشی از فعالیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی .
5- آلودگی آب ناشی از فعالیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی .
6- آلودگی هوا ناشی از فعالیت صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی .
7- عدم کفایت شبکه ها و سیستم های تصفیه فاضلاب شهری و روستایی .
8- مهاجرت و افزایش بی رویه جمعیت .
9- استقرار غیرمجاز صنایع.