1402/5/23 دوشنبه

                                         
آدرس صندوق پستی شماره تماس رئیس اداره شهرستانهای تابعه ردیف


Karaj_alborz@doe.ir

3250696938
32506957
32504905

اقای تونی

اداره کرج

1

آقای سپهوند
اداره فردیس 2

taleghan_alborz@doe.ir
44702550
44702173
آقای فلاح نژاد اداره طالقان 3

Savojbalagh_alborz@doe.ir
44225811-12
 
آقای کلاته اداره ساوجبلاغ 4
----------------
44562701
44564404
آقای فیروزی اداره چهار باغ 5

eshtehard_alborz@doe.ir
37787255
37787266
آقای کوثری اداره  اشتهارد 6

nazarabad_alborz@doe.ir
45403760
آقای  محمودی اداره نظر آباد
7
------------- 32218390
آقای قلعه بیگی موزه 8