قوانین و مقررات :
 

- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست انسانی :


- قوانین و مقررات مربوط به اداره محیط زیست طبیعی:

1- دستورالعمل نمونه برداري از گونه هاي چانوري و گياهي
2- قانون شکار و صید

3- آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

4- تعیین‌ گونه‌های‌ جانوران‌ وحشی‌ مشمول‌ قانون‌ شکار و صید

5- آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 64 قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت

6- تعیین گونه های جانوران وحشی

7-
 جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات

8- جدول واردات و صادرات حیوانات

9- خرید و فروش ، صدور و نگهداری جانوران وحشی

10- دستور العمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

11- دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

12- دستورالعمل طبیعت گردی

13- دستورالعمل مدیریت قرق های اختصاصی

14- قانون اجازه تاکسیدرمی جانوران در قبال دریافت حق الزحمه

15- قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه

16- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

17- محدودیتها و ممنوعیتها


18- مصوبه شماره 171 شورایعالی

19-
 مصوبه شماره 172 شورایعالی

 
سال 1398  سال رونق تولید