عفاف و حجاب
1402/5/29 یکشنبه منشور اخلاقی سازمان حفاظت محیط زیست 1 -پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت
2 - رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به مراجعین، همکاران و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیتپذیری و
اعتماد متقابل.
3 - رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی .
4 - باور به فرهنگ عبودیت، تربیت دینی و ملی و پیروی از آن درگفتار و رفتار خود و ارتباط با همکاران و اربابرجوع با تاکید
بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.
5 - پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه سازندگی و خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت ارباب رجوع.
6 - رعایت اصل دقت، سرعت، صداقت، رافت اسلامی و آیندهنگری در ارتباط با ارباب رجوع.
7 -رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات
و ارتباطاتکاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.
8 - التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع
فردی و سازمانی با اولویتدهی به منافع سازمانی.
9 - تقو و نامز هب نداهن شزرا یسانش .عوجر بابرا و ناراکمه تقو و قوقح نتشاد ساپ و تادهعت و اهتیلاعف ماجنا رد
10 - یناگمه تکراشم ،یعمج راکفا هب کسمت ،تدحو ظفح یعمج راک هیحور تیوقت و یرایشوه و هفقو نودب شلات هیاس رد
.دامتعا زا راشرس یاضف رد
11 - نارواشم ،ناراکمه اب نآ نتشاذگ کارتشا هب و ینامزاس شناد و هبرجت هعسوت و ءاقترا یذ هیلک و طباوض بوچراچ رد ناعفن
.ینامزاس
12 - میمصت رد تکراشم میمصت و یزاس همانرب یارجا و نامزاس فادها ققحت یاتسار رد یعاسم کیرشت و یریگ .نآ یاه
13 - هتخومآ شیازفا یارب شلات شرگن دوبهب ،اه اهتراهم شرورپ و .یروآون و تیقلاخ ندومن هحولرس و شیوخ ی
14 - و فارسا زا زیهرپ ،عبانم زا هنیهب هدافتسا رایتخا هرهب ءاقترا یارب شلات و هنیهب یوگلا یارب نآ ظفح و ینامزاس عبانم یرو
لسن .هدنیآ یاه
15 - . ینامزاس و یدرف یدوبهب و رییغت تیلباق داجیا و شیوخ تیوه ظفح
بيشتر