1391/9/18 شنبهآدرس و تلفن معاونت نظارت و پایش :

کرج ، بلوار طالقانی شمالی جنب رادیو البرز معاونت نظارت و پایش

تلفن : 32524964  داخلی 5
متون عمومي
1398/4/30 یکشنبه
1398/4/30 یکشنبه
logo
1391/9/18 شنبه

1391/9/18 شنبهآدرس و تلفن معاونت نظارت و پایش :

کرج ، بلوار طالقانی شمالی جنب رادیو البرز معاونت نظارت و پایش

تلفن : 32524964  داخلی 5
1391/9/18 شنبه

اقدامات زیست محیطی مورد انتظار در وضعیت (هشدار، اضطرار، بحران) از شهروندان، مسئولین دستگاههای اجرایی استان :


آدرس:
کرج -میدان طالقانی بلوار طالقانی شمالی جنب رادیو کرج .

تلفن:
32506938 - 026
32504962 - 026


فکس:
32522019 - 026

کدپستی اداره کرج:
3149779511


بيشتر