اخبار
طرح بی زباله در مدرسه دولتی دخترانه شهید نصیری ها

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج، امروز چهارشنبه96/12/23 طرح بی زباله در مدرسه دخترانه شهید نصیری ها اجرایی شد.

رییس اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: در این مدرسه دانش آموزان به صورت خودجوش، سطل های تفکیک زباله را طراحی و در کلاس های خود قرار داده و زباله ها را در دوبخش خشک و تر تفکیک می نمایند.

راحتی در ادامه افزود: عمده ی زباله های تولید شده در مدارس، طبق قانون مدیریت پسماند مصوب82/2/20 در زمره ی پسماندهای عادی طبقه بندی می شوند که با مدیریت صحیح به ویژه در مدارس می توان گام موثری در کاهش زباله و هم چنین صرفه جویی اقتصادی در مراحل دفع زباله برداشت.

بيشتر