اخبار استان

پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی تحت نظارت وپایش محیط زیست هستند

پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی تحت نظارت وپایش محیط زیست هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کارشناسان اداره کل و ادارات تابعه محیط زیست استان  بیش از 30 نوبت از پروژه های مشمول در سال ۱۳۹۹ بازدید و مواردی که با مجوزهای صادره و تعهدات کارفرما مطابقت نداشت با صدور اخطاریه مورد پیگیری قرار گرفته است.
معاون فنی محیط زیست استان در ادامه گفت : با توجه اینکه پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی از لحاظ تاثیر گذاری بر کیفیت محیط زیست در رتبه بالایی هستند  نظارت و پایش مستمر و دقیقی را در مرحله اجرا می طلبد  .
لشگری افزود : علیرغم وجود بیماری کرونا  و محدودیت های اعمال شده ، کارشناسان با رعایت پروتکل های بهداشتی  نسبت به بازدید این پروژه ها بطور مستمر اقدام نمودند. 
لشگری در پایان خاطرنشان ساخت:  از آنجاییکه  اکثر کارفرمایان پروژه های مشمول ارزیابی استان دستگاه های دولتی از قبیل اداره گاز ، شرکت شهرک های صنعتی و... هستند لذا همکاری آنها در کاهش اثرات مخرب پروژه ها بر محیط زیست تاثیر بسزایی خواهد داشت که این موضوع همواره مورد درخواست ما بوده است.
بيشتر