اخبار استان

بررسی اثرات پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی استان در کارگروه ارزیابی

بررسی اثرات پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی استان در کارگروه ارزیابی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال 1399 تعداد  7 جلسه کارگروه در استان و سازمان مرکزی برای پروژه هایی از قبیل خط انتقال گاز 36 اینچ بویین زهرا به کرج ، انتقال گاز 12 اینچ روستاهای پایین دست سد امیر کبیر، فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام ، طرح تکمیلی سامانه انتقال آب از تونل انتقال آب از تونل جهت تامین آب استان البرز و ...   تشکیل گردیده است.
معاون فنی اداره کل محیط زیست ضمن اشاره به برگزاری جلسات بصورت  حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی  و بعضا بصورت وبینار  افزود: براساس ماده 2 آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی،  کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی برای تعدادی از پروژه ها در سازمان متبوع    و برای تعدادی از پروژه ها که  به استان تفویض شده  در سطح اداره کل برگزار گردید.
لشگری در ادامه گفت : در این جلسات مطالعات ارزیابی ارایه شده از سوی مشاورین  از  جهت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا تصمیم به موافقت یا مخالفت برای اجرای پروژه ها  گرفته می شود.
بيشتر