اخبار استان

برگزاری جلسه آموزشی دستورالعمل اجرایی مدیریت سبز

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز ؛ جلسه آموزشي به منظور تبیین  دستورالعمل اجرایی آیین نامه  بند ز ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه با همکاری اداره مدیریت عملکرد، نظارت و پایش اداره کل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دوره آموزشی رابطین مدیریت سبز  دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید.
اجرای مدیریت سبز هر ساله بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی توسط کارشناسان محیط زیست استان مورد ارزیابی قرار  میگیرد.
 
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید