اخبار استان

پایش شبانه کارگاهها و واحدهای آلاینده دارای خروجی هوا

پایش شبانه کارگاهها و واحدهای آلاینده دارای خروجی هوا

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج  با توجه به شرایط ناسالم هوا و انباشت آلایند ه ها در جو به دلیل شرایط پایدار جوی ، برقراری اکیپهای ویژه کارشناسان این اداره جهت نظارت بر اجرای مصوبات کمیته اضطرار و جلوگیری از فعالیت شبانه واحدهای آلاینده نسبت به انجام گشت و پایش شبانه تا زمان رفع شرایط اضطرار و بهبود کیفیت هوا  اقدام شد.
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید