اخبار استان

برگزاری دومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان کرج در سال 98

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج دومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان کرج به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان کرج در روز چهارشنبه مورخ 2/5/98 در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید. راحتی معاون اد اره کل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج به عنوان دبیر جلسه ضمن خوش آمد  به حضار  و پیگیری مصوبات قبلی کارگروه به دستور کار جدید جلسه در زمینه اقدامات تکمیلی صورت گرفته در خصوص مرکز دفن و پردازش حلقه دره ،گزارش ساماندهی لجن کش ها و،معضل پسماند سوزی ضایعات کشاورزی و همچنین تشکیل کمیته مکانیابی خاک و نخاله شهری پرداخت و به راه اندازی پویش جمعه های بدون زباله نیز اشاره نمود. در ادامه جلسه پس از گزارش دستگاههای اجرایی در زمینه فعالیتهای مرتبط ،  مصوباتی از قبیل بسته شدن کلیه محلهای تخلیه خاک و نخاله غیر مجاز در سطح شهر، تشکیل جلسه تعیین بهای خدمات پسماند، تشکیل جلسه کنترل جمعیت شهرها،همکاری پلیس راهور جهت توقف خودروهای غیر مجاز حمل خاک و نخاله و افتتاح مرکز تخلیه فاضلاب از سوی لجن کش ها دربلوار  شورا و رفع مشکلات این صنف به تصویب رسید.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید