.
ارزشیابی عملکرد کارکنان

ارزشیابی عملکرد کارکنان  :
كليه  مديران و كاركنان پس از مطالعه  دستورالعمل مربوطه  به ارزشيابي سالانه  و تكميل فرم ارزشيابي و تاييد مسئول مافوق نسبت به ارسال آن از طريق اتوماسيون اداري اقدام نمايند.

* * * سال 1398  سال رونق تولید * * *