1399/1/23 شنبه

راهبرد مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 1395/12/28 ؛ شهروندان حق دارند تا سیاستها ، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند .

این اداره کل با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنمای خود نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و مردمی در راستای ارائه خدمات سازمانی اقدام می نماید .

از اینکه با ارسال پیشنهاد ، این سازمان را در جهت بهبود ارائه خدمات یاری می نمایید سپاسگزاریم .

جهت دسترسی به سیستم پیشنهادات و شکایات می توانید از طریق تارنمای این سازمان به آدرس https://alborz.doe.ir استفاده نمایید.