آیا البرز ظرفیت فعالیت معدنی بیشتر را دارد؟

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در اين خصوص گفت: اگر در زمان صدور پروانه از این ســازمان اســتعالم می شــد، قطعا مالحظات زیست محیطی، ضرورت رعایت فواصل، و کاربری های مسکونی اعالم می شد اما هیچ استعالمی نشد و اینک باید پاسخگوی شکایات مردمی بود. .
فردین حکیمی در ادامه تاکید کرد: باید ظرفیت سنجی شود که آیا استان ما با این حساسیت و آسیب پذیری، توان فعالیت معدنی بیشتر را دارد؟ وی با اشاره به اینکه مجوز در گذشته صادر شده است ، افزود: همه مردم حق دارند که از آب، هوا، خاک و طبیعت زیبا بهره ببرند اما اگر هرجا کوهی باشد، فعالیت معدنی انجام شود، آیندگان چه سهمی از این طبیعت دارند؟
این مســئول در پایان خاطرنشان کرد: مجوز برای هر فعالیت معدنی باید با ملحوظ داشتن مالحظات زیست محیطی و حقوق مردم منطقه همراه باشد؛ طبیعت باید حفظ شود و این حق باید محفوظ بماند و مورد توجه قرار گیرد.
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر
سال 1399  سال جهش تولید